Pravidla soutěže Face of Fashion TV

I. Pořadatel soutěže

1.    Pořadatelem soutěže Face of Fashion TV ( dále také jako „Soutěž“) je společnost TV Fashion s.r.o. organizační složka, se sídlem Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 47 657 740,  organizační složka podniku zahraniční osoby zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, vložka č. 2387/B, oddíl Po (dále jen "pořadatel").

2.    Mediálním partnerem je společnost Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 24598/B (dále také jako „Partner “).

3.    Pořadatel vydává tyto pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“). Účelem Soutěže je podpora a propagace produktů a služeb pořadatele a .

 II. Konání soutěže

1.     Soutěž se uskuteční od 3.11.2017 do 20.11.2017 a bude probíhat na webové stránce www.fashioncz.feminity.cz


 III.  Pravidla Soutěže

1.    Partner zveřejní na webové stránce fashion.feminity.sk fotografie dvou finalistek Soutěže podle výsledků TV castingů, které  organizoval pořadatel  (dále jen „finalistky“), které budou soutěžit o titul Face of Fashion TV. Face of Fashion TV se stane ta z finalistek, která během trvání Soutěže získá nejvyšší počet Facebook hlasů od návštěvníků webové stránky, na které bude Soutěž probíhat.

2.    Hlasující může během trvání Soutěže přidělit jeden hlas jedné z finalistek. Do hlasování se může zapojit jen osoba s doručovací adresou na území Slovenské republiky, která je registrovaná na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže.

3.    Počet hlasů přidělených jednotlivým finalistkám bude během trvání Soutěže průběžně aktualizován. Pro určení pořadí v Soutěži je rozhodující součet všech hlasů v okamžiku ukončení Soutěže. 

4.    Všichni hlasující, kteří během trvání Soutěže poslali některé z finalistek alespoň jeden hlas a vyplnili správně formulář, budou zařazeni do losování o hodnotné ceny.

IV. Výhry

1.    Vítězka Soutěže získá titul Face of Fashion TV 2017. 

2.    Ze všech hlasujících Partner dne 20.11.2017 automatickým způsobem vylosuje výherce následujících cen: 

1.cena

ASUS ZenFone 4 v hodnotě 500,- Euro

2.cena

Kabelka Armani Jeans od Premium Fashion Brands v hodnotě 200,- Euro

3.cena

Balíček od Parfumerie Douglas v hodnotě 100,- Euro

3.    Partner vylosuje také 3 náhradníky. Výsledky losování budou zveřejněny nejpozději dne 22.11.2017 na stránce www.fashion.feminity.sk.

4.    Ze Soutěže o ceny pro hlasující jsou vyloučeny: 

a.    osoby v pracovněprávním vztahu k Partnerovi jako také jejich blízké osoby ve smyslu ustanovení § 116 Občanského zákoníku.

V. Způsob předání výher

1.    Partner bude kontaktovat výherce cen pro hlasující telefonicky prostřednictvím telefonického kontaktu, který hlasující uvedl v hlasovacím formuláři.   

2.    V případě, že se Partnerovi nepodaří do 3 dnů od losování výherce kontaktovat, výherce ztrácí nárok na výhru. Partner bude kontaktovat hlasujícího, který byl vylosován jako další v pořadí. Pokud nebude možné do 24 hodin kontaktovat ani tohoto hlasujícího, tento hlasující ztrácí nárok na výhru a Partner bude kontaktovat hlasujícího vylosovaného v dalším pořadí, přičemž se tento postup zachová přiměřeně.

3.    Hlasující, který byl určen jako výherce, poskytne na požádání Partnera své osobní údaje potřebné k určení jeho totožnosti a předání nebo doručení výhry. V případě, že výherce potřebné údaje k předání výhry takto neposkytne, nepřevezme výhru, nebo nesplní jinou podmínku ve smyslu tohoto bodu Pravidel, ztrácí nárok na výhru, přestává být výhercem a pořadatel bude postupovat přiměřeně dle ustanovení tohoto bodu.

4.    Pokud výherce neprojeví souhlas se získáním ceny, vzdá se ceny, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku dle těchto Pravidel, výhercem se po splnění všech podmínek stanovených těmito pravidly stává další hlasující dle pořadí, v jakém byl vylosován, pokud splní všechny podmínky dle těchto Pravidel.

5.    Předání výher vykoná TV Fashion s.r.o. na privátní párty Face of Fashion TV a v případě, že si ji výherce nebude moci na této párty osobně přebrat, bude mu doručena na základě dohody s výhercem.

VI. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů

1.    Vylosovaný výherce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je poskytnul Pořadateli  k účelům identifikace výherce a předání/doručení výhry. 

2.    Pořadatel je oprávněn zveřejnit na internetu na web stránce Soutěže poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, iniciála příjmení .

3.    Výherce prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé, přesné a úplné. Výherce má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ( dále také jako  „zákon“), t. j. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávnych nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů k marketingovým účelům.

4.    Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat formou oznámení adresovanému Pořadateli. Výherce, který odvolá svůj souhlas před předáním výhry, ztrácí nárok na výhru.

5.    Pořadatel pověřil Partnera zpracováním osobních údajů finalistek a výherců Partnera, a to k účelům realizace a vyhodnocení Soutěže.  

VII. Zvláštní ustanovení

1.    Výhry v této soutěži podléhají zdanění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Dan z příjmu, které podléhá nabytí výhry dle platných právních předpisů Slovenské republiky jako také všechny ostatní poplatkové povinnosti, které se mohou případně vztahovat k nabytí výhry výherkyní/výhercem, budou hrazeny samotnou výherkyní/ samotným výhercem v celé zákonem stanovené výšce.

2.    Pořadatel si vyhrazuje právo Pravidla kdykoli změnit, Soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo bez náhrady ukončit. Změnu Pravidel Pořadatel vhodným způsobem zveřejní na stránce www.fashioncz.feminity.cz

3.    Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Soutěžící berou na vědomí, že nemohou požadovat cenu ve vyšší hodnotě nebo ve větším rozsahu než určil Pořadatel a místo výher není možné požadovat peněžní plnění. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím používáním. 

4.    V případě, že výherkyní/výhercem se stane osoba, která není plnoletá nebo není způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, výhra bude předána jejímu zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi.

 VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla jsou uložena u Partnera a každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněn do nich nahlédnout.

2. Pravidla Soutěže získají platnost a účinnost dnem zveřejnění na webové stránce Soutěže.

 3. Tato soutěž není nijak sponzorována, spravována a přidružena k elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Bratislavě 3.11.2017

 

TV Fashion s.r.o. organizační složka.